Skatteverket har 2017-11-27 genom en promemoria föreslagit en ny lagstiftning som innebär att den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 och 19 a §§ inkomstskattelagen (1999:1299), förkortat IL, ska avskaffas och ersättas av en s.k. utflyttningsbeskattning.