Skatter i Portugal

Förmåner vid flytt

Att flytta till Portugal från Sverige kan innebära stora skattemässiga förmåner. Med syfte att attrahera personer med vissa kvalificerade yrken samt personer med kapital och pensionsinkomster har Portugal infört speciella regler för dig som ”non-habitual resident”. Bland annat kan pensionsinkomster från Sverige beskattas med totalt 25% och kapitalinkomster kan bli helt skattefria. Detta kräver att du bosätter dig i landet. Här besvarar vi vanliga frågor kring skatter i Portugal och vad reglerna egentligen innebär.

Skatter i Portugal

Vad gäller för pensionsinkomster?

I Sverige beskattas pension i princip som vilken inkomst som helst. Väljer du istället att flytta till Portugal och ansöka om att bli beskattad som ”non-habitual resident” beskattas dina pensionsuttag med totalt 25%.

Så mycket skatt betalar du på dina pensioner om du är bosatt i Portugal och uppfyller alla regler:

Pension Du betalar totalt fr.o.m. 2022
Tjänstepension offentlig sektor 25 %
Allmän pension 25 %
Privat pension 25 %
Tjänstepension privat sektor 25 %
Direktpension 25 %

 

Vad kräver portugisisk lagstiftning?

För att din privata tjänstepension ska bli helt skattefri krävs det att du erhåller så kallad NHR-status (non-habitual resident) från det portugisiska skatteverket. Från att du bosätter dig i landet gäller skattestatusen i tio år. Flyttar du till Portugal utan att ansöka om NHR-status betalar du progressiv skatt med ett maxtak på 56,5 %.

För att kunna erhålla NHR-status krävs att du:

– Inte varit skattemässigt bosatt i Portugal innan flytten
Detta gäller fem år bakåt i tiden.

– Är skattemässigt bosatt i Portugal
Enligt portugisisk lagstiftning är du skattemässigt bosatt i Portugal om
du vistas 183 dagar eller mer per år i landet eller vid utgången av kalenderåret har ditt permanentboende i Portugal.

– Ansöker om ”non-habitual resident”

Anmälan och förfarande sker hos de portugisiska myndigheterna. Som ”non-habitual resident” blir du också uppbunden till vissa regler enligt landets skattelagstiftning. Detta gäller bland annat inkomstdeklaration och skattenummer.

Hur beskattas inkomst av kapital?

Sveriges har rätt att beskatta vinster från försäljning av svenska och utländska aktier under fem år från det att du flyttar ut från Sverige. Sveriges beskattningsrätt förutsätter att du ägde aktierna innan du flyttade ut från Sverige. Vinster på aktier som du köper efter utflyttning från Sverige ska endast beskattas i Portugal.

Kapitalskatten i Portugal är f n 28%. Skatten utgår på bland annat försäljning av aktier, utdelningar och räntor. Personer som är registrerade som ”non-habitual- resident undantas från beskattning på utdelningar och räntor som härstammar från källa utanför Portugal.

Ett sätt att minska eller helt undvika kapitalskatten i Portugal är att låta en kapitalförsäkring äga dina aktier. Äger du dina aktier genom en kvalificerad kapitalförsäkring betalar du endast skatt på kapitalvinster som tas ut ur försäkringen. Skattesatsen är beroende av kapitalförsäkringens löptid.

 • Om löptiden är mindre än 5 år uppgår skattesatsen till 28 %
 • Om löptiden är mellan 5 och 8 år uppgår skattesatsen till 22,4 %
 • Om löptiden överstiger 8 år uppgår skattesatsen till 11,2 %

En stor fördel med en kvalificerad kapitalförsäkring är att den går att flytta med till Sverige om du väljer att åter bosätta dig i Sverige. Rätt hanterat blir resultatet att du kan ta ut allt kapital inklusive avkastning utan beskattningskonsekvenser i varken Portugal eller Sverige. Det är viktigt att kontrollera att din kapitalförsäkring uppfyller kriterierna för att vara kvalificerad Portugal. Uppfyller kapitalförsäkringen inte kriterierna beskattas avkastning som vanlig kapitalinkomst i Portugal.

Settla Law hjälper dig att teckna en korrekt kapitalförsäkring.

Vad gäller för inkomst av tjänst?

De flesta som pensionerar sig i Portugal har inga planer på att jobba alls. Men om du, eller någon närstående, ändå vill arbeta i landet gäller följande:

 • Som ”non-habitual resident” och begränsat skatteskyldig i Sverige betalar du en fast skatt på 20 % för inkomster från vissa kvalificerade yrken.

Driva företag i Portugal

Under vissa förutsättningar kan personer som har ”Non Habitual Resident” status driva företag i Portugal och endast betala 20 % i skatt. Sociala avgifter tillkommer men är maximerade till cirka € 18 000 per år. Första året utgår dock inga sociala avgifter.

Exempel:

Du bedriver en konsultverksamhet mot svenska kunder

Intäkter: 3 000 000 SEK
Kostnader: Antag 500 000 SEK (Du har rätt att göra avdrag för kostnader på samma sätt som i ett svenskt aktiebolag, dock har Portugal generösare avdragsmöjligheter.)
Resultat: 2 500 000 SEK
Skatt att betala: 2 500 000 SEK*20 % = 500 000 SEK
Sociala avgifter: 180 000 SEK

Totalt betalar du cirka 27 % i skatter och avgifter.

Vilka regler gäller för arvsskatt, gåvoskatt och förmögenhetsskatt?

Gåvoskatt och arvsskatt ligger i Portugal på 10 %. Dock görs undantag för arv och gåvor till barn och maka/make. Landet har ingen förmögenhetsskatt, men en årlig fastighetsskatt baserat på objektets fastställda taxeringsvärde utgår med maxbeloppet är 0,8 %.

Vad kräver svensk lagstiftning?

För att bli betraktad som begränsat skattskyldig i Sverige samt att kunna ansöka om att bli beskattad enligt Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) krävs att du:

– Inte är bosatt i Sverige
En person räknas som bosatt i Sverige om personen har sin verkliga bosättning i landet. Det innebär normalt alla som är folkbokförda här eller som annars tillbringar dygnsvilan här.

– Inte stadigvarande vistas i Sverige
Enligt praxis är stadigvarande vistelse i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer i Sverige. Den skattskyldige ska ha tillbringat sin dygnsvila i landet. Vistelsetiden beräknas utan hänsyn till årsskiften. Även vistelser under sex månader kan innebära att stadigvarande vistelse föreligger. Bedömningskriterierna för om en person anses ha stadigvarande vistelse i Sverige baseras på hur lång tid personen har vistats i Sverige, omfattningen samt regelbundenheten. Reglerna är komplexa och för att inte göra fel krävs mycket god kännedom om regelverket.

– Saknar väsentlig anknytning till Sverige
De omständigheter som ska beaktas vid bedömning av om en person ska anses ha väsentlig anknytning hit är följande faktorer:

 • Om personen är svensk medborgare
 • Hur länge personen varit bosatt här
 • Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort
 • Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl
 • Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk
 • Om personen har sin familj här
 • Om personen bedriver näringsverksamhet här
 • Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här
 • Om personen har fastigheter här
 • Liknande förhållanden

Frågan om en person har väsentlig anknytning kan vara svår att avgöra och kräver många gånger juridisk expertis.

Har jag rätt till sjukvård i Portugal?

Vid en flytt utomlands lämnar du också Sveriges socialförsäkringssystem, men då Portugal är med i EU har du rätt till vård förutsatt att du har ett intyg från svenska försäkringskassan. Det kan du få om du tar ut premie- eller ålderspension. Möjligheten finns även för medföljande make/maka att erhålla sjukvård trots att hen inte tar ut premie- eller ålderspension. 2017 hamnade Portugal på plats 14 av 35 på Euro Health Consumer Index lista över sjukvården i europeiska länder, vilket indikerar att en privat sjukförsäkring kan vara en god idé. En privatförsäkring kostar visserligen hel del men garanterar bästa vård.

Hur kan en typisk pensionering i Portugal se ut?

Bengt och Anna väljer att pensionera sig i Portugal under 2022. Deras allmänna pensioner uppgår till 20 000 kr vardera. Bengt har ett privat tjänstepensionskapital på 8 000 000 kr. Anna har ett privat tjänstepensionskapital på 6 000 000 kr. Bengt och Anna väljer att ta ut sina tjänstepensioner under fem år. Bengts och Annas skattesituation kommer att se ut på följande sätt efter en utflyttning till Portugal.

Total skatt att betala under inkomståret 2022 blir följande:

 Bengt Anna Total skatt
460 000 kr 360 000 kr 820 000 kr

Hade Bengt och Anna varit bosatta i Sverige hade utfallet blivit följande:

 Bengt Anna Total skatt
865 000kr 635 000 kr 1 500 000 kr

Bengt och Anna sparar cirka 680 000 kr per år under fem år genom att bosätta sig i Portugal. Genom att vara bosatt i Portugal under fem år kommer Bengt och Anna totalt att spara 3 400 000 kr i skatt. Om Bengt och Anna placerar sina pensioner i en kapitalförsäkring kommer kapitalvinster att vara skattefria i både Sverige och Portugal under de år som de tillbringar i Portugal.

Skatten för svenskar som flyttar till Portugal varierar också beroende på individuella förutsättningar. Vill du veta vad som gäller för dig? Kontakta Settla Law

Ska du köpa bostad i Portugal? Du vet väl om att du kan få uppskov med reavinsten på din bostadsförsäljning i Sverige om du köper en bostad i Portugal.