Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige

Skatteverket har 2017-11-27 genom en promemoria föreslagit en ny lagstiftning som innebär att den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 och 19 a §§ inkomstskattelagen (1999:1299), förkortat IL, ska avskaffas och ersättas av en s.k. utflyttningsbeskattning.

Förslaget innebär att personer som blir begränsat skattskyldiga i Sverige eller får sin skatterättsliga hemvist i ett annat land ska beskattas för kapitalvinster i Sverige som om de hade sålt sina tillgångar innan utflyttning från Sverige. Detta innebär att du alltid kommer att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinster på bl.a. börsbolagsaktier och fåmansbolagsaktier. Förslaget innebär att alla som flyttar ut från Sverige måste värdera sina bolag för att kunna avgöra vilket belopp de är skattskyldiga för i Sverige.

För att inte lagförslaget ska strida mot den fira rörligheten inom EU har Skatteverket föreslagit att den som flyttar ut från Sverige och bosätter sig inom EU inte ska behöva betala in skatten förrän den underliggande tillgången faktiskt har sålts. Flyttar en person utanför EU kommer skattekrediten endast att gälla i 5 år.

En intressant reflektion som är min personliga är hur lagförslaget inte ska strida mot den fria rörligheten med tanke på den s.k. 5:25 regeln. Regeln innebär kortfattat att om du har ett bolag i Sverige och lägger det i träda i 5 hela beskattningsår kommer kapitalvinster på aktierna i bolaget att endast vinstbeskattas med 25%. Problemet med Exitbeskattningen är att om en person år 1 lägger sitt bolag i träda och sedan flyttar ut år 3. Personen kommer nu att fiktivt beskattas för en kapitalvinst enligt de vanliga fåmansbolagsreglerna som innebär att kapitalvinster kan beskattas med över 60%. Hade personen varit kvar i Sverige och väntat ut de 5 hela beskattningsåren hade personen endast beskattats med 25%. Exitbeskattningen innebär således att personer som flyttar ut från Sverige försätts i en sämre situation än om de stannat kvar i Sverige.

En annan reflektion är hur förslaget påverkar personer äger andelar i fåmansbolag och som vill lämna Sverige för att under en period bosätta sig utomlands och sedan återvända till Sverige. Om den som flyttar ut från Sverige inte behåller sin bostad i Sverige och bosätter sig i en stadigvarande bostad utomlands kommer personen att få sin skatterättsliga hemvist i sitt nya bosättningsland. Detta innebär att den som flyttar ut från Sverige måste bekosta en företagsvärdering av sitt/sina bolag.

Ett exempel på en enligt mig märklig situation är om en student som studerar i Sverige vill studera sitt sista studieår utomlands. Under hela sin studietid har studenten och studentens föräldrar fått höra av staten hur viktigt det är att barn tar över sina föräldrars företag. Studentens föräldrar har därför succesivt låtit sitt barn lära sig företagsverksamheten och även givit barnet en del andelar i bolaget. När nu studenten vill studera utomland finns stor risk att studenten får sin skatterättsliga hemvist i sitt nya studieland. Detta innebär att studenten måste värdera sina bolagsandelar för att kunna deklarera en eventuell fiktiv vinst. Skatteverket skriver i sitt lagförslag att en företagsvärdering kostar mellan 30-40 000 kr. Enligt min erfarenhet är det i många fall komplicerat att värdera fåmansbolag och det är inte ovanligt att värderingskostnaden vida överstiger 30 – 40 000 kr. Studenten och dennes föräldrar ställs nu inför situationen att de måste bekosta en kostsam företagsvärdering för att studenten ska kunna studera utomlands. Jag kan bara spekulera i antalet studenter som kommer att avhålla sig från att studera utomland p.g.a dyra företagsvärderingar.

Enligt förslaget ska Exitbeskattningen införas 2020-01-01. Det finns dock en stor risk att det kommer att införas en stopplagstiftning tidigare för att förhindra att personer skyndar på sin utflyttning till länder som har en mer förmånlig beskattning.

Bästa sättet att positionera inför den eventuellt kommande lagstiftningen är genom att flytta ut från Sverige och bli begränsat skattskyldig i Sverige. Har man inte möjligheten att bli begränsat skattskyldig i Sverige p.g.a. permanentbostad eller bolag i Sverige går det att positionera sig genom att få sin skatterättsliga hemvist i ett annat land än Sverige. Genom att få sin skatterättsliga hemvist i t.ex. Portugal eller Spanien kan du i lugn ro avveckla ditt bolag i Sverige för att sedan sälja det och ta del av de förmånliga skattereglerna i Spanien eller Portugal.

Settla Law kan hjälpa dig som vill positionera sig inför en kommande Exitbeskattning.