Sveriges finansminister Magdalena Andersson har i dagarna skickat ett avtalsförslag till Portugal på hur Sverige skulle vilja ändra i beskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal. Anledningen till att Sverige vill ändra i beskattningsavtalet är att svenska pensionärer idag kan flytta till Portugal och lyfta sina privata tjänstepensioner utan att betala skatt i varken Sverige eller Portugal. Denna dubbla skattefrihet uppstår till följd av att Portugal ensamt har beskattningsrätten till privata tjänstepensioner enligt beskattningsavtalet, samtidigt som landet själva inte beskattar privata tjänstepensioner för personer som har NHR status.

Frågan som många ställer sig är hur det nya avtalet kommer att se ut när det är slutförhandlat. Nedan går jag igenom tänkta utfall av förhandlingarna med kommentarer.

Ett alternativ är att finansministern lyckas få igenom att endast Sverige får beskattningsrätten till privata tjänstepensioner som härstammar från Sverige. I detta fall kommer den som flyttar ner till Portugal att få betala SINK skatt i Sverige om 25%. Att Sverige skulle lyckas med att få igenom denna förändring bedömer jag som osannolik eftersom det skulle vara en total omvändning av beskattningsrätten mot vad som är fallet idag. Det som talar för att Portugal skulle gå med på en sådan totalomvändning är att de idag inte utnyttjar sin beskattningsrätt. Samtidigt är Portugal mycket medvetna om att svenska pensionärer flyttar till Portugal för att åtnjuta en låg beskattning på sina pensioner. Skulle Portugal gå med på att släppa beskattningsrätten försvinner ett argument för att attrahera personer att bosätta sig i Portugal.

Magdalena Andersson har vid ett flertal tillfällen påtalat att hon anser att det är stötande att det uppstår en skattefrihet vid uttag av privata tjänstepensioner, inte att Portugal har beskattningsrätten. Ett troligt avtalsförslag är att Sverige vill kunna beskatta privata tjänstepensioner om Portugal inte utnyttjar sin beskattningsrätt.

Det kan tilläggas att det pågår en debatt i Portugal om huruvida Portugal ska införa en beskattning av pensioner om cirka 5-10%. Om Portugal inför en skatt på cirka 5-10% skulle resultatet bli att den svenska pensionären endast betalar den mycket låga skatten i Portugal och ingen skatt i Sverige.

Om Sverige får igenom sina krav uppkommer frågan från vilket datum dessa kommer att tillämpas samt vilka personer som kommer att omfattas. Ett troligt scenario är att det kommer att ta relativt lång tid för Sverige och Portugal att omförhandla avtalet.

Omförhandlingen mellan Finland och Portugal tog flera år på grund av det låga intresset från Portugal.

Sverige skulle kunna säga upp avtalet för att snabbt bli av med problemet att svenska pensionärer flyttar ner till Portugal. Min åsikt är dock att Sverige vill ha ett beskattningsavtal med Portugal och min bedömning är att de kommer att förhandla ett bra tag innan de utnyttjar möjligheten att säga upp avtalet. Skulle Sverige vilja få ett snabbt slut på att svenska pensionärer flyttar till Portugal hade finansministern sagt upp avtalet i god tid innan riksdagsvalet.

Vilka kommer då att omfattas av det nya avtalet. Kommer det nya avtalet att gälla även för personer som redan flyttat ner till Portugal eller kommer det nya avtalet att gälla för personer som flyttar ner efter ett visst datum. Mycket talar för att Portugal inte kommer att gå med på att det ska gälla för redan inflyttade personer. Från ett portugisiskt perspektiv skulle det kunna uppfattas som ett svek mot redan inflyttade personer om de skulle omfattas av ett eventuellt avtal som är sämre. Ett alternativ är att redan inflyttade personer kommer att omfattas av det gamla avtalet för alltid eller att de kommer att omfattas av det gamla avtalet under en övergångsperiod.

För er som funderar på att flytta till Portugal kan jag bara ge er rådet att flytta omgående. Den dubbla skattefriheten kommer på sikt att försvinna. Frågan är bara hur lång tid som det kommer att fortgå med den dubbla skattefriheten samt vilka personer som kommer att omfattas av ett nytt avtal.

Har ni några frågor är ni som vanligt välkomna att kontakta Settla Law.

Välkommen till Portugal!
/Henrik Adenmark