Regeringen har den 26 mars 2018 valt att inte gå vidare med Skatteverkets förslag om exitskatt.

Anledningen till att regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget är den massiva kritik som förslaget har mött från de remissinstanser som har uttalat sig om förslaget.

Min bedömning är att regeringen även valde att inte gå vidare med exitskatten för att de vill avvakta den utredning som pågår om förändringar i Kupongskattelagen (1970:624). Utredningen har till syfte att se över vilka förändringar som bör göras i kupongskattelagen för att regelverket ska vara effektivt, modernt, förutsägbart och förenligt med EU-rätten. Utredningen leds av Ingemar Hansson som tidigare var chef på Skatteverket. Utredningen ska presentera sina slutsatser senast den 15 december 2018.

Enligt min bedömning är syftet med utredningen att komma fram med lösningar som försvårat utdelningar från svenska bolag till utländska holdingbolag. Personer som funderar på att göra en s.k. exit med sitt svenska aktiebolag bör därför inte känna att faran är över bara för att regeringen inte väljer att gå vidare med förslaget om exitskatt.