Portugal införde 2009 en speciell status, Non Habitual Resident som riktar sig till utlänningar som väljer att bosätta sig Portugal. Statusen har snabbt gjort Portugal till ett av de mest populära länderna att flytta till som svensk pensionär eftersom uttag av privata tjänstepensioner och direktpensioner är skattefria i både Sverige och Portugal. När det kommer till allmän pension och tjänstepensioner från offentlig sektor beskattas dessa med SINK-skatt som är 25%. En annan fördel med statusen är att Portugal inte beskattar utdelningar som kommer från icke portugisiska bolag. Detta har gjort Portugal till ett mycket förmånligt land att flytta till om du i samband med utflyttningen vill avyttra ditt svenska fåmansbolag eller sälja börsbolagsaktier.

Genom att starta ett holdingbolag utomlands, på t.ex. Cypern kan du sälja dina fåmansbolagsaktier eller dina börsbolagsaktier till holdingbolaget för det värde aktierna hade när du startade fåmansbolaget eller köpte börsbolagsaktierna. Försäljningen sker genom en s.k. underprisöverlåtelse och kan göras utan beskattningskonsekvenser i Sverige. Efter försäljningen kan det svenska bolaget dela ut fritt eget kapital till det cypriotiska holdingbolaget. Det är viktigt att underprisöverlåtelsen och utdelningarna sker på ett korrekt sätt.

Viktigt att tänka på är att holdingbolaget måste bedriva en verklig verksamhet. Om holdingbolagets verksamhet består av kapitalförvaltning ska denna skötas diskretionärt för att du inte ska få fast driftställe utanför Cypern. Efter bosättning i Portugal givet att du har statusen Non Habitual Resident kan du ta emot utdelningar från holdingbolaget utan beskattningskonsekvenser i varken Sverige, Cypern eller Portugal. Efter erhållande av utdelning rekommenderas att kapitalet förvaltas i en kapitalförsäkring som är godkänd i Portugal.

Andra fördelar med att bosätta sig i Portugal är att landet inte har någon förmögenhetsskatt. I normalfallet utgår det inte heller någon arvs eller gåvoskatt. Tilläggas är att utlänningar som bosätter sig i landet även bör upprätta ett portugisiskt testamente.

Ovanstående upplägg förutsätter att strukturen med holdingbolag och din personliga utflyttning från Sverige hanteras på ett korrekt sätt och att du är begränsat skattskyldig i Sverige vid tidpunkten för när utdelning sker. Begränsat skattskyldig innebär att du inte får ha väsentlig anknytning till Sverige eller stadigvarande vistas i Sverige. Vidare måste vissa förutsättningar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal vara uppfyllda.

Settla Law hjälper dig att starta holdingbolag samt ser till att din utflyttning från Sverige sker på ett korrekt sätt.